نمونه سوالات حرفه و فن پایه دوم راهنمایی


الف) پاسخ صحیح رامشخص كنید:(75/0)

1-در جمله زیر كدام مورد جزء پردازش سیستم است ؟
"یك نجار پس از برش زدن چوب ،قطعات را به هم متصل می كند و میز چوبی می سازد ."
الف)میز چوبی ب) برش چوب ج) نجار د) چوب
2-مقدار مقاومت شكل مقابل چقدر است ؟
الف)200اهم ب)2000اهم ج)2كیلو اهم د)20كیلواهم

3- كدام یك از قطعات الكترونیكی زیر برای یك سو سازی جریان متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف) خازن ب)ترانزیستور ج)دیود معمولی د)مقاومت
ب)جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید : (75/0)

4- به ............بستر حیات می گویند .

5- برای ضربه زدن بر انتهای دسته مغار بهتر است از .....................استفاده كرد .

6- لحیم كاری در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت ........................كاربرد فراوانی دارد .
ج)به سوالات زیر پاسخ كامل دهید

7- عوامل مؤثر بر رشد و تكامل فناوری را نام ببرید؟(75/0)


8-خروجی دررایانه چیست؟(1)


9- خانمی هنگام خارج كردن لباس از ماشین لباسشویی دچار برق گرفتگی شد. (5/0)


الف)علت اصلی این حادثه چه بوده است؟

ب)چگونه می توان تا حدود زیادی از این موارد پیشگیری كرد؟

10- مدار مجتمع یاIC چیست ماده اصلی سازنده آن را بنویسید؟(75/0)

11- آلودگی هوا چه مشكلاتی ایجاد می كند؟(75/0)


12- دارو های كاهنده چه اثراتی در بدن دارند ؟دو مثال بزنید .(1)


13- از چوب های پهن برگ چه استفاده ای می شودچرا؟(دو مورد)(75/0)


14-چراچوبهای خشك شده دركوره های چوب خشك كنی روشن تروفاقد پوسیدگی وحشره زدگی هستند؟(5/0)


15- روغن لحیم چه فایده ای در لحیم كاری دارد ؟(5/0)
جمع نمرات : 8 نمره موفق باشید