موچسب : (پیچك ،عشقه)

             

بیشترین استفاده از انواع موچسب برای پوشاندن سر درها ،آلاچیق ها ،سایبان ها و دیوار ساختمانهاست ولی گلدانی نمودن آن و استفاده در آپارتمانها به عنوان گیاه زینتی نیز رایج است . برگها سبز براق و دارای سه برگچه متاوب مورد استفاده در سبد آویزان ،در گلدان احتیاج به قیم دارد و حذف جوانه های انتهایی جهت جلوگیری از رشد طولی و پر پشت شدن گیاه لازمست .

نگهداری :

نور : نیم سایه ،نیم آفتاب را بر سایر نور ها ترجیح می دهند . گیاه را از معرض تابش مستقیم اشعه آفتاب دور نگهدارید .

درجه حرارت : حداقل درجه حرارت در زمستان 13 درجه سانتیگراد توصیه می گردد .درجه حرارت طبیعی اتاق در تابستان كافی است .

آبیاری : اجازه دهید سطح خاك در فاصله بین دو آبیاری خشك شود از آبیاری زیاده از اندازه بپرهیزید.

رطوبت : هفته ای دو بار غبار پاشی در طول سال لازم به نظر می رسد

تكثیر : گرفتن قلمه های ساقه در بهار یا تابستان  .