یك دقیقه وقت بگذاریدو بر آن شوید كه امروز را از افسوس های گذشته ودلواپسی های آینده پاك كنید
یك دقیقه وقت بگذاریدو فكر كنید یك مورد نگران كننده تا چه اندازه ارزش غصه خوردن و تنش عصبی دارد.
یك دقیقه وقت بگذاریدو نگذارید كه چیزهای كوچك شادمانی شما ر ا بر هم بزند.
یك دقیقه وقت بگذاریدو اثرات حرف های غیر منصفانه را از بین ببرید.
یك دقیقه وقت بگذاریدتا از افكار منفی خلاص شوید.
یك دقیقه وقت بگذاریدو تجربه ای لذت بخش را به خاطر بیاورید.
یك دقیقه وقت بگذاریدتا به تمدد اعصاب بپردازید.
یك دقیقه وقت بگذاریدو تصمیم بگیرید كه از هیچ كس انتظار تشكر نداشته باشید .
یك دقیقه وقت بگذاریدو بر آن شوید كه اجازه ندهید كسی در شما احساس حقارتبه وجود بیاورد.
و بلأخره آخرین دقیقه روز خود را به این اختصاص دهیدكه تصمیم بگیرید به هیچ وجه در مورد آنچه دیگران ممكن استدرباره شما بگویند یا فكر كنند نگران نباشید.