چرا بیشتر چوب ها به ته آب نمی روند؟

چوب ماده ای سلولی است كه ساختمانی متخلخل دارد ، بنا براین ، وزن مخصوص چوب به حجم فضای خالی داخل چوب بستگی دارد و اگر چوبی را به گونه ای فشرده كنیم كه فضای خالی بین سلول های آن از بین برود (جرم ویژه نسبی دیواره ی سلولی )،وزن مخصوص آنgr/cm3   53/1خواهد شد در صورتی كه در حالت طبیعی كه چوب فشرده نیست وزن مخصوص آن (راش 65/0) به طور متوسط gr/cm3 است یعنی حدود 50 درصد حجم چوب را فضای خالی تشكیل می دهد . به همین علت ، بیشتر چوب ها از آب كه وزن مخصوص آن   1 gr/cm3 است سبك ترند و روی آب می ایستند . البته وزن مخصوص بعضی چوب ها از آب بیشتر است ، مانند چوب كهور با وزن مخصوص 75/1 یا نارگیل ،

 

40/1 و آبنوس 20/1 سانتی متر مكعب بر گرم .