چرا بیشتر چوب ها به ته آب نمی روند؟

چوب ماده ای سلولی است كه ساختمانی متخلخل دارد ، بنا براین ، وزن مخصوص چوب به حجم فضای خالی داخل چوب بستگی دارد و اگر چوبی را به گونه ای فشرده كنیم كه فضای خالی بین سلول های آن از بین برود (جرم ویژه نسبی دیواره ی سلولی )،وزن مخصوص آنgr/cm3   53/1خواهد شد در صورتی كه در حالت طبیعی كه چوب فشرده نیس