1- طرح پرنده برای كار با چوب تخته سه لایی :

 

 

2- طرح یك میز :

 

3- لاك پشت: