امام علی ( علیه السلام) می فرمایند:

                    مراقب افکارت باش که گفتارت می شود.            

                   مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود.

                   مراقب رفتارت باش که عادتت می شود.       

                         مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود.

                          مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود.