ایجاد یك محیط یادگیری اینترنتی:

یك محیط یادگیری اینترنتی دارای هشت مولفه است كه می توان آنها را به دو بخش : بازیگران اصلی و تجهیزات اصلی تقسیم نمود .

بازیگران اصلی در محیط های یادگیری اینترنتی عبارتند از : معلم ، فراگیر ، كارمند پشتیبانی فنی و اداره ی مركزی.

معلمان برای ایفای نقش خود باید با فنون تدریس در این محیط آشنایی داشته باشند ، از توانایی كار با كامپیوتر و اینترنت برخوردار باشند و بتوانند پست الكترونیكی را داشته باشند .

كاركنان پشتیبانی فنی نیز برای انجام مسئولیت های خود باید با شبكه ای كردن ، شبكه ارتباطات داده ها ، پست الكترونیكی ، شبكه ی جهانی وب ، سیستم راه اندازی مورد استفاده ی خدمات ، و كار با اینترنت آشنایی و تسلط كامل داشته باشند .

تجهیزات اصلی مورد نیاز در محیط های یادگیری اینترنتی عبارتند از : خدمات دهنده ، ایستگاه كاری معلم ، ایستگاه كاری فراگیر ، و دسترسی به اینترنت . شكل زیر عناصر محیط یادگیری اینترنتی را نشان می دهد .

 

    

                           

كارمند پشتیبانی فنی ، خدمات دهنده را تنظیم ، حفظ و پشتیبانی می كند . مركز امور اداری خدماتی ارائه می دهد كه بر محصول نهایی آموزش اثر می گذارد از جمله آگهی و تبلیغ كردن ، ثبت نام ، ثبت و گزارش نتایج ، و توزیع كمك هزینه های تحصیلی .

محیط یادگیری اینترنتی برای ذخیره اطلاعات و انجام كاركرد های توزیع و تبادل اطلاعات به یك خدمات دهنده نیاز دارد .

ایستگاه كاری معلم را ممكن است مدرسه فراهم كند یا خود معلم ، معلم می تواند تدریس خود را در دانشكده یا منزل انجام دهد . تدریس اینترنتی ممكن است مستلزم این باشد كه معلمان ترتیبات كاری كاملا جدیدی را بپذیرند .

ایستگاه كاری فراگیران نیز ممكن است توسط مدرسه یا خودشان فراهم شود .فراگیرانی كه در یك برنامه ی یادگیری از راه دور كار می كنند ایستگاه كاری خودشان را دارند .

چهارمین مولفه ی تجهیزات ، دسترسی به اینترنت است . دسترسی به خدمات دهنده باید :

1-   تمام وقت در دسترس باشد تا فراگیران بتوانند زمان و مكان یادگیری خود را انتخاب كنند .

2-   بدون قید و شرط باشد تنها حداقل محدودیت برای تضمین امنیت خدمات دهنده در نظر گرفته شود .

3-   ظرفیت كافی برای پشتیبانی از كاربرد های مورد مصرف از خدمات دهنده داشته باشد .

 منبع : نگاهی نو به مسائل آموزشی در هزاره ی سوم     مولفان : دكتر حسن شهركی پور و دكتر پری ناز بنی سی