آیا می دانید حفاظت از منابع طبیعی یعنی چه؟


حفاظت از منابع طبیعی یعنی حمایت از محیط و منابعی كه طبیعت در اختیار ما قرار داده به منظور جلوگیری از تخریب جهانی كه در آن زندگی می كنیم . انسان ها سریع تر از هر زمان دیگر در حال مصرف منابع طبیعی نظیر نفت و جنگل ها هستند . با رشد جمعیت تقاضا برای مسكن ، كارخانه و اتومبیل افزایش می یابد و این یعنی افزایش نیاز به منابع . منابع دو نوعند : منابع تجدید شونده مانند درخت ها و آب . اگر عاقلانه از آن ها استفاده كنیم هرگز تمام نمی شوند . به این منظور باید از آلوده كردن دریا ها و رود خانه ها دست برداریم و جنگل ها را سریع تر از آن كه قادر به رشد مجدد باشند قطع نكنیم . نوع دیگر منابع غیر قابل تجدید هستند . نفت و زغال سنگ از این گونه اند . همین كه این منابع به اتمام برسند دیگر چیزی برای نسل های بعدی نخواهد بود . بنا بر این باید از آن ها به دقت بهره برداری شود تا این كه هر چه بیشتر دوام بیاورند . شما می توانید حفاظت از منابع طبیعی را از خانه شروع كنید . وقتی اتاقی را ترك می كنید ، لامپ برق را خاموش كنید ، هنگام مسواك شیر آب را باز نگذارید در مصرف كاغذ زیاده روی نكنید و آن ها را دور نریزید . سعی كنید به جای خریدن وسایل جدید از وسایل خود حداكثر استفاده را ببرید ... چرا خودتان به راه های دیگری كه برای حفظ منابع وجود دارد فكر نمی كنید؟ منبع: كتاب ((آیا می دانید كه ...؟)) ترجمه سید رضا مهاجر شجاعی
تهیه كننده:اسماعیلی- دانش آموز كلاس سوم راهنمایی فرهنگیان 2