در دنیای پر شتاب كنونی ، بسیاری از روش های آموزش سنتی نا كارا و كند است و برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران ، قدرت كافی ندارد . به این سبب ، باید از ابزارهایی كه فناوری های جدید در اختیا ر ما می گذارند ، به نحو احسن استفاده كنیم . از جمله این فناوری ها ، فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه موجب خدمات و پیشرفت های بسیاری در عرصه ی آموزش و یادگیری شده است .بنا براین ، می توان با استفاده از ابزار ها و روش هایی كه این فناوری ایجاد كرده است ، ضمن افزایش سرعت در یادگیری ، زمینه ی یادگیری را برای استعداد ها و سلیقه ها ی متفاوت فراهم آورد ..

گزارش های گونا گونی كه سازمان هایی مانند یونسكو منتشر كرده اند ، حاكی از آن است كه فناوری اطلاعات موجب ایجاد تغییرات مهمی در فرایند یادگیری شده است . امروزه ، با توجه به گونا گونی جوامع ، انسان ها ، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان ، نیاز به وجود تنوع روش های یادگیری احساس می شود و این امر نیازمند یك قالب جدید از آموزش است كه در این زمینه انعطاف كافی داشته باشد .

فناوری ، محیط یادگیری را كاربردی و جذاب می كند . هوارد گاردنر در مورد آموزش و پرورش براین باور است كه "چون درك انسان ها از جهان متفاوت است ، بچه ها را باید با روش های گونا گون آموزش داد ."او می گوید كه مدرسه را باید سر شار از كار آموزی ، پروژه و فناوری كرد تا هر دانش آموز ، خود را با نظام آموزش سازگار كند .

آموزش همواره كلید رویا رویی با تغییرات و تحولات جدید بوده است . هم اكنون فناوری های گونا گونی در زمینه ی آموزش به كار گرفته می شوند . این امر ، به ویژه ، در زمینه ی كاربرد رایانه در آموزش و استفاده از شبكه ها ، پیش رفت چشمگیری داشته و تحقیقات نشان داده است كه فناوری اطلاعات ، به فراوانی در آموزش به كار گرفته شده است .

به طور كلی ، می توان گفت كه فناوری اطلاعات با تغییر شیوه های آموزشی ، مفهوم سنتی "یادگیری بر اساس  حافظه " را به سوی "یادگیری خلاقانه و پویا " هدایت كرده است .

23 روش كاربرد فناوری اطلاعات در فرایند یاد دهی یادگیری شناسایی و در سه دوره ی عمومی ، متوسطه ی نظری و هنرستان رتبه بندی شده است كه نتایج نهایی به دست آمده در ذیل می باشد  .

 

با توجه به رتبه بندی نهایی روش ها مشاهده می شود كه كاربرد های مناسب فناوری اطلاعات برای دوره ی عمومی ، بیش تر بر كاربردهای غیر اینترنتی نظیر بازی های رایانه ای ، استفاده از نرم افزار های چند رسانه ای خود آموز و شبیه سازی ها مبتنی است .در حالی كه كاربرد های مناسب فناوری اطلاعات برای دوره ی متوسطه نظری و هنرستان ، بیش تر بر پایه ی كاربرد های اینترنتی و به خصوص پژوهش گروهی است كه از طریق ابزار های اینترنتی یا غیر از آن انجام پذیر می شود .به علاوه ، در هنرستان ، در مقایسه با دوره ی متوسطه ی نظری ، گرایش به سمت نرم افزار های طراحی به كمك رایانه (CAD)و نرم افزار های گرافیكی و مناسب نیاز های دروس هنرستانی است.

بنابراین ، معلمان و سایر دست اندر كاران برنامه ریزی كلان در آموزش و پرورش ، باید توجه خود را به استفاده از روش های ساده تر و مفیدتر برای دانش آموزان ، كه قابلیت دست رسی به آنه نیز بیش تر باشد ، معطوف دارند . 

  منبع :رشد مدیریت مدرسه آبان ماه 88