روش های یادگیری از طریق همیاری :

1- گروه های دانش آموزی تقسیم موفقیت (STAD):در روش حاضر ، گروه های یادگیری چهار تا شش نفره ، با توانایی های متفاوت از نظر كار آیی ، تشكیل می شوند . در هر گروه یادگیری ، یك دانش آموز پر پیشرفت ، دو یا سه یا چهار دانش آموز متوسط و یك دانش آموز كم پیشرفت قرار داده می شوند . پس از گروه بندی دانش آموزان گفته می شود ، به افرادی كه مفاهیم عرضه شده را در گروه طرح كنند ، نمره داده می شود و یا دانشی كه گروه دریافت می كند ، بر پایه ی نمره كل گروه تعیین می شود .

معلم در پایان كار مطالعه ، از دانش آموزان سنجش انفرادی به عمل می آورد . روش حاضر برای تدریس درس هایی كه زمینه علمی محض دارند ، مانند كاربردهای ریاضی ، دستور زبان كاربردی و جغرافیا مناسب است .

2- گروه بازی مسابقه (TGT): آزمون به جای پایان مطالعه ، در همان ساعت درسی ، در پایان هفته به اجرا در می آید . این آزمون غالبا به صورت مسابقه ای بر گزار می شود . برای این كار ، بازی هایی طراحی یا تعیین می شوند و دانش آموزانی كه از نظر توانایی با هم قابل مقایسه به نظر می آیند ، از طریق شركت در بازی به رقابت می پردازند. در قالب این بازی ها دانش آموزان از یكدیگر سوال می پرسند و امكان دارد قادر به پاسخگویی سوال ها باشند یا نباشند . اگر دانش آموزی از یك گروه نتواند به سوالی پاسخ دهد ، دانش آموز دیگری می كوشد پاسخ آن را بگوید .در این روش گروه هایی كه نمره بیشتری كسب كرده اند ، پاداش دریافت می كنند .و برای تدریس درس هایی كه زمینه علمی دارند ، نظیر :ریاضیات ، جغرافیا و علوم تجربی مطلوب است.  

3- با هم آموزی : در این روش ، از دانش آموزان خواسته می شود ، با همكاری در گروه ، دست به تولید محصولی مشترك بزنند ، برای مثال : مدلی از یك ماشین بسازند یا روز نامه ی دیواری تدارك كنند و یا پوستری برای یادگیری اعضای بدن درست كنند .اعضای گروه با یاری همدیگر تولید خود را آماده می كنند و آن را به داوری می گذارند .

4- یادگیری انفرادی مبتنی بر كمك گروه (ILBTA):گروه ها از دانش آموزانی كه توانایی های متفاوتی دارند ، تشكیل می شوند و معمولا تعداد اعضای هر گروه چهار نفر است . گروهی كه پس از پایان كار یا مطالعه ، عملكرد مطلوبی داشته باشد ، پاداش می گیرد .در روش حاضر ، بر خلاف سایر روش ها ، یادگیری از طریق همیاری با یادگیری انفرادی تلفیق می شود . این روش ، به طور خاص برای  اموزش ریاضیات پایه های سوم ابتدایی تا اول راهنمایی طراحی شده است .در این روش دانش آموزان بر اساس نتیجه آزمونی كه از آنان به عمل می آید ، رتبه بندی می شوند . كنترل كار یادگیری اعضا با استفاده از برگه پاسخنامه انجام می گیرد .پاسخنامه هر گروه به وسیله سر گروه تصحیح می شود .

5- روش جور چین :د ر این روش دانش آموزان به گروه های شش نفره تقسیم می شوند . سپس به هر عضو گروه ، مقدار معینی از متن درس داده می شود . اعضای گروه به صورت انفرادی متن دریافتی را مطالعه می كنند . سپس اعضایی كه متن درسی یكسانی داشته اند ، گرد هم می آیند و یك گروه تخصصی تشكیل می دهند . در گروه تخصصی ، اعضای گروه راهكارهای گوناگون تدریس متن را بررسی می كنند و پس از یافتن راهكارهای اثر بخش به گروه اصلی خود باز می گردند .در پایان كار ، اعضا با توافق همدبگر از موضوعات مطالعه شده نتیجه گیری می كنند .روش حاضر برای تدریس در زمینه مطالعات اجتماعی به كار می آید .

6- پژوهش گروهی : ( GR )در این روش دانش آموزان به گروه های دو تا شش نفره تقسیم می شوند و هر گروه موظف است ، موضوعی را برای پژوهش انتخاب كند پس از انتخاب موضوع پژوهش ، اعضای گروه ، هر كدام بخشی از پژوهش را بر عهده می گیرند و در پایان كار پژوهش ، یافته هایشان را به دانش آموزان كلاس عرضه می كنند .

منبع :راهنمای روش های نوین تدریس   دكتر محرم آقا زاده