سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس حرفه و فن 
خرداد 1386

1- خرداد 1386:  http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2102&FID=6554

2- خرداد 1387: http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2102&FID=6555

3- شهریور 1387: http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2102&FID=6556