صفحه اول نمونه سوال درس حرفه وفن 
سال سوم راهنمایی
امتحان نهایی
تاریخ برگزاری :20/3/1388

1- خرداد 1388- صفحه اول: http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2172&FID=6922

2- خرداد 1388 - صفحه دوم: http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2172&FID=6923

3- پاسخ نامه : http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2172&FID=6946